33686800-33246526-09303967338باشگاه مشتریان

ارتباط بامشتریان

با ثبت نام در این سامانه از تخفیفات ما بهره مند شوید

 

 

ثبت نام درباشگاه مشتریان سه کاج

  • لطفاشماره موبایل خودرا به عنوان نام کاربری استفاده کنید
  • شاخص قدرت
  • درتاریخ تولد5% تخفیف بیشترخواهیدگرفت
  • درتاریخ ازدواج5% تخفیف بیشترخواهیدگرفت